powrót na początek   IzraelJEROZOLIMA   -   KOŚCIÓŁ   ŚW.   PIOTRA   "IN   GALLICANTU"
  zdjęcia  KOŚCIÓŁ  ŚW.  PIOTRA  "IN  GALLICANTU"
Kościół św. Piotra "w miejscu gdzie piał kur", niemal całkowicie schowany za drzewami i wschodnim zboczem wzgórza Syjon, stoi tam, gdzie apostoł Piotr zaparł się Jezusa - (Mk 14, 66-72) - "Pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz". Tutaj też miał się znajdować dom najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa (Mk 14, 53). Grota pod kościołem ma być miejscem, w którym Jezus był więziony. Niezależnie od przekonań religijnych warto odwiedzić ten kościół choćby tylko dla wspaniałego widoku z balkonu, skąd widać Miasto Dawida, arabską wioskę Silwan i trzy doliny otaczające Jerozolimę.

Rzymskie schody w dół od kościelnego ogrodu prowadzą do źródła Gihon i doliny Cedronu.


Powrót